Privacyverklaring Interflex/Allegion:

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website www.interflex.allegion.com in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (AVG/GDPR) is:

Interflex Datensysteme GmbH
-ALLEGION-
Epplestraße 225 (huis 3)
70567 Stuttgart

Telefoon +49 (0)7 11/13 22-0
Fax +49 (0)7 11/13 22-111
E-mail Interflex.info@allegion.com
www.interflex.allegion.com

Contactpersoon voor gegevensbescherming:

Interflex-gegevensbescherming: interflex.datenschutz@allegion.com
Extern aangestelde functionaris voor gegevensbescherming: Dr. Sebastian Kraska (email@iitr.de)

1. Gegevensbescherming

Allegion streeft ernaar om (i) uw persoonsgegevens te beschermen en (ii) transparant te zijn over hoe we de persoonsgegevens gebruiken die we van u verzamelen.  Deze privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die Allegion Plc., haar dochterondernemingen en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Allegion’) van u verzamelen, evenals het gebruik, de openbaarmaking en de overdracht van die gegevens. In deze privacyverklaring verwijzen ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ allemaal naar Allegion. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we van u verzamelen via de websites, portals en web- en mobiele applicaties van Allegion (individueel een ‘Applicatie’ en gezamenlijk de ‘Applicaties’) die deze privacyverklaring bevatten of waarin deze privacyverklaring anderszins door verwijzing is opgenomen.  Voor een lijst van de Allegion-entiteiten die uw persoonsgegevens beheren of verwerken, kunt u contact met ons opnemen via dataprivacy@allegion.com.

2. Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens rechtstreeks van u en automatisch door uw gebruik van de Applicaties, in bepaalde gevallen om toegang te krijgen tot de functionaliteit van de Applicaties of om volledig te profiteren van het aanbod van de Applicaties (bijvoorbeeld toegang tot informatieve, marketing- of samenwerkingsgerelateerde inhoud).

We verzamelen rechtstreeks gegevens van u wanneer u onze Applicaties gebruikt om:

 • uw profiel- of accountgegevens te registreren of bij te werken
 • bij ons te solliciteren of uzelf te registreren op ons talentmanagementplatform
 • informatie bij ons aan te vragen of u aan te melden voor een nieuwsbrief of content te downloaden
 • een bestelling te plaatsen of een factuur te betalen
 • een enquête in te vullen
 • contact met ons op te nemen

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verzameling is ofwel uw toestemming, ons legitieme belang of een andere rechtsgrondslag zoals gespecificeerd in de toepasselijke wetgeving, afhankelijk van het specifieke geval.  Voor zover wettelijk toegestaan of met uw toestemming, kunnen we alle gegevens die we van u verzamelen uit verschillende bronnen combineren.

We verzamelen bepaalde gegevens automatisch wanneer u onze Applicaties gebruikt Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Domeinnaam
 • Apparaattype en browsertype en/of besturingssysteem van het apparaat
 • Zoektermen
 • Geolocatie
 • Internetprotocol-adres (‘IP-adres’)
 • Datum, tijd en duur op de Applicaties
 • Betrokkenheid, gebruik en interacties met de Applicaties
 • Doorverwijzende URL, zoekmachine of webpagina die u naar onze Applicaties heeft geleid

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verzameling is ons legitieme belang om u de gevraagde informatie te verstrekken en op u te reageren, evenals om de stabiliteit en veiligheid van de Applicaties te waarborgen, wat technisch noodzakelijk is voor ons om u de Applicaties te kunnen aanbieden.  Bepaalde Applicaties hanteren een afzonderlijk privacybeleid.  Raadpleeg dienovereenkomstig, indien van toepassing, het privacybeleid dat is gekoppeld aan de respectievelijke Applicatie voor informatie over de gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u een van die Applicaties gebruikt.

Sommige van de bovenstaande gegevens die door ons worden verzameld, kunnen volgens de toepasselijke wetgeving worden beschouwd als ‘gevoelige persoonsgegevens’.  We verzamelen en gebruiken deze alleen voor zover nodig voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

We kunnen bepaalde gegevens verkrijgen die zijn verzameld door externe dienstverleners die cookies, pixeltags of vergelijkbare trackingtechnologieën kunnen gebruiken om informatie over uw interacties met de Applicaties vast te leggen, evenals informatie over sites die u hebt bezocht.  Raadpleeg ons cookiebeleid voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies, uw mogelijkheid om cookies te accepteren/weigeren en gerelateerde informatie.

3. Minderjarigen

Allegion beschouwt personen onder de 18 jaar of anderszins zoals vereist door de toepasselijke wetgeving als minderjarig.  Indien u jonger bent dan 18 jaar, wordt u verzocht geen persoonsgegevens te verstrekken. De Applicaties zijn niet ontworpen voor of gericht op minderjarigen en we verwerken niet bewust de persoonsgegevens van minderjarigen. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor persoonsgegevens die in strijd met deze clausule zijn ingediend, voor zover toegestaan door de relevante wetgeving en zonder enige andere bepalingen van deze privacyverklaring te beperken.  Als u van mening bent dat een minderjarige ons ongeoorloofd persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via dataprivacy@allegion.com zodat we zijn of haar gegevens kunnen identificeren en verwijderen.

4. Gebruik van uw persoonsgegevens

Allegion gebruikt persoonsgegevens om u onze Applicaties, producten en diensten te leveren, uw transacties te verwerken, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.  We kunnen persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruiken met uw toestemming en alleen als we een geldige rechtsgrondslag hebben om dit te doen.  Afhankelijk van de specifieke gebruikssituatie kan Allegion uitgaan van uw toestemming of van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren, om uw vitale belangen of die van andere personen te beschermen of om te voldoen aan de wet.  We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer we denken dat dit in het legitieme belang van ons of dat van anderen is, rekening houdend met uw belangen, rechten en verwachtingen.

We gebruiken uw gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Om onze producten en diensten aan u te leveren. We gebruiken uw gegevens om onze Applicaties, producten en diensten aan u te leveren; om bestellingen en retouren aan te nemen, te verifiëren, te verwerken en af te leveren; voor garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden en om klantenaccounts te onderhouden.
 • Voor leveranciersbeheer. We gebruiken uw gegevens om leveranciersaccounts aan te maken en te onderhouden, de gevraagde producten en diensten te leveren en andere acties te ondernemen ter bevordering van leveranciersbeheer. De gegevens die we van onze leveranciers verzamelen, worden ook gebruikt voor de doeleinden die in dit onderdeel worden uiteengezet.
 • Klantenservice. We gebruiken uw gegevens voor klantenservicedoeleinden, inclusief voor garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden; om de orderstatus en -geschiedenis te genereren, bij te werken en te rapporteren; om te reageren op uw vragen en voor andere doeleinden waarvoor u contact met ons opneemt.
 • Communicatie. We gebruiken uw gegevens om met u te communiceren, inclusief om te reageren op verzoeken om hulp, vragen of klachten. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen we op verschillende manieren met u communiceren, waaronder per post, e-mail, telefoon en/of sms. 
 • Administratie. We gebruiken uw gegevens voor administratieve doeleinden, inclusief om onze inventaris te beheren; om ons te helpen een beter inzicht in de toegang tot en het gebruik van onze Applicaties te krijgen; om gegevens en rapporten te verstrekken aan investeerders, potentiële partners, dienstverleners, regelgevers en anderen; om beveiliging, bestrijding van piraterij, fraudepreventie en andere diensten te implementeren en te onderhouden die zijn ontworpen om onze klanten, gebruikers, leveranciers, ons en de bevolking te beschermen en om deze privacyverklaring en elk ander toepasselijk beleid ten uitvoer te brengen. 
 • Werving en talentmanagement. We gebruiken uw gegevens om uw sollicitatie voor een functie bij Allegion in te voeren en te beoordelen. Met uw toestemming kunnen we u berichten sturen over carrièremogelijkheden of uw gegevens gebruiken voor wervingsevenementen.
 • Onderzoek en ontwikkeling. We gebruiken uw gegevens voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, inclusief om onze Applicaties, producten, diensten en klantervaring te verbeteren; om inzicht te krijgen in de demografische gegevens van onze klanten en gebruikers en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden, waaronder analyses van de verkoopgeschiedenis. 
 • Wettelijke naleving. We gebruiken uw gegevens om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen en om overheids- en wetshandhavingsinstanties of regelgevende instanties bij te staan om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een dagvaarding of ander wettig verzoek of waar we anderszins wettelijk verplicht of geautoriseerd zijn om dit te doen. 
 • Om ons en anderen te beschermen. We gebruiken uw gegevens wanneer we denken dat dit nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon of schendingen van deze privacyverklaring te onderzoeken, te voorkomen of hiervoor actie te ondernemen.
 • Marketing. We gebruiken uw gegevens, waar vereist door de wet, voor zover toegestaan door de wet of met uw toestemming (indien vereist door de wet), voor marketing- en promotionele doeleinden, inclusief via e-mail. We kunnen uw gegevens, zoals een e-mailadres, bijvoorbeeld gebruiken om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en acties te versturen of om op een andere manier contact met u op te nemen over producten, diensten of informatie waarvan wij denken dat deze u interesseren. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om ons te helpen bij het adverteren van onze diensten op websites van derden of via andere locaties.  
 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw gegevens vrijgeven in verband met, inclusief tijdens onderhandelingen over, een overname of fusie, verkoop of overdracht van een bedrijfseenheid of activa, een faillissementsprocedure of als onderdeel van een andere soortgelijke bedrijfsoverdracht. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, eisen we dat de ontvanger van uw persoonsgegevens voldoet aan deze privacyverklaring en vragen uw toestemming als de ontvanger uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden die niet worden beschreven in deze privacyverklaring.

5. Openbaarmaking/ontvangers van uw gegevens

Allegion kan uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, als volgt delen met dienstverleners die namens ons, onze partners of anderen handelen:

 • Andere gebruikers van onze Applicaties. Alle gegevens die u op discussieforums of andere openbare onderdelen van onze Applicaties plaatst, kunnen beschikbaar zijn voor alle andere gebruikers van onze Applicaties en kunnen na plaatsing openbaar beschikbaar zijn.
 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. We kunnen uw gegevens delen met huidige of toekomstige gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven onder Gebruik van uw persoonsgegevens. Afhankelijk van wettelijke vereisten kunnen we uw gegevens bijvoorbeeld delen met een van onze Amerikaanse entiteiten voor opslagdoeleinden.
 • Dienstverleners. We kunnen persoonsgegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, contractanten of vertegenwoordigers om hen in staat te stellen namens ons functies uit te voeren. Deze dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij het beheren van onze Applicaties of het verstrekken van informatieve of marketinginhoud. Zie het gedeelte ‘Internationale overdrachten en buitenlandse opslag van persoonsgegevens’ hieronder voor meer informatie over de landen waarin (of waarnaar) wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, bekendmaken, verwerken, overdragen of opslaan.
 • Andere niet-gelieerde derden. We kunnen uw gegevens delen met niet-gelieerde derden, zoals groothandels, distributeurs, promotionele partners, dienstverleners en anderen met wie we marketing- of andere relaties hebben, voor hun eigen marketingdoeleinden. Voor zover toegestaan door de wet of met uw toestemming, kunnen deze derden uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden, zoals het aanbevelen van producten en diensten waarvan zij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Daarnaast kunnen we uw gegevens delen met derden in verband met bedrijfsoverdrachten, als reactie op juridische procedures en om ons en anderen te beschermen, zoals verder beschreven in deze privacyverklaring. Allegion verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Allegion staat derden wel toe om persoonsgegevens te verzamelen via de Applicaties en deelt persoonsgegevens met derden voor de hierin beschreven zakelijke doeleinden.
 • Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens. We kunnen uw geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens delen met derden voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • U hebt hiermee ingestemd. We kunnen ook de persoonsgegevens die we van u verzamelen bekendmaken als u hebt ingestemd met de openbaarmaking.

6. Cookies en trackingtechnologieën

Wij en onze dienstverleners gebruiken cookies, trackingpixels en andere trackingtechnologieën om informatie bij te houden over uw gebruik van onze Applicaties en de applicaties en diensten die beschikbaar zijn via onze Applicaties.  U kunt sommige trackingtechnologieën uitschakelen door cookies in uw webbrowser uit te schakelen of door uw toestemmingsvoorkeuren bij te werken in het beheercentrum voor cookietoestemming, zoals beschreven in het cookiebeleid.  Raadpleeg ons cookiebeleid voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies, uw mogelijkheid om cookies te accepteren/weigeren en gerelateerde informatie.  Wij of onze dienstverleners kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die we over u hebben ontvangen.

7. ‘Do Not Track’

Momenteel herkennen onze systemen geen ‘Do Not Track’-verzoeken van browsers. U kunt bepaalde trackingtechnologieën uitschakelen, zoals hierboven beschreven in het gedeelte ‘Cookies en trackingtechnologieën’. Lees hier meer over Do Not Track-signalen.

8. Links van derden

Onze Applicaties kunnen links naar websites van derden bevatten. Enige toegang tot en gebruik van dergelijke gelinkte websites valt niet onder deze privacyverklaring, maar wordt in plaats daarvan beheerst door het privacybeleid van die websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-, beveiligings- en informatiepraktijken van dergelijke websites van derden.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens in elektronische vorm opslaan. We hebben redelijke maatregelen genomen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen schade, misbruik, verstoring, verlies, wijziging, vernietiging, ongeoorloofd of onopzettelijk gebruik, wijziging, openbaarmaking, toegang of verwerking en andere onwettige vormen van gegevensverwerking. Houd er echter rekening mee dat gegevensbeveiligingsmaatregelen geen 100% beveiliging kunnen garanderen. Hoewel we de beveiliging van de Applicaties bewaken en handhaven, garanderen we niet dat de Applicaties, producten of diensten ongevoelig zijn voor aanvallen of dat het gebruik van de Applicaties, producten of diensten ononderbroken of veilig zal zijn. Bovendien worden gegevens die u via internet verzendt, inclusief via e-mail of sms, niet door ons beveiligd en zijn deze inherent kwetsbaar voor aanvallen of onderschepping.

10. Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang we daar redelijke wettelijke of commerciële behoefte aan hebben. Daarna vernietigen we ze met de momenteel beschikbare veilige vernietigingsmiddelen. Persoonsgegevens die voor wervingsdoeleinden worden verzameld, worden gedurende een redelijke periode bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, tenzij u wordt aangenomen, in welk geval een deel van deze gegevens wordt opgeslagen in uw personeelsdossier.

11. Uw rechten en keuzes

Wat betreft uw persoonsgegevens hebt u, onder voorbehoud van de vereisten onder de toepasselijke wetgeving, de volgende rechten:

 • Recht van toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op uitwissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke vereisten, hebt u mogelijk ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving.

Als de persoonsgegevens zijn verzameld in de EU en buiten de EU zijn overgedragen, hebt u bovendien het recht om gedetailleerde informatie op te vragen over de waarborgen waarop wij met betrekking tot de overdracht vertrouwen.

Uw keuzes. U kunt er altijd voor kiezen om geen gegevens te verstrekken, ook al is dit misschien nodig om te profiteren van bepaalde functionaliteiten of diensten.  U kunt er ook voor kiezen om een eerder gegeven toestemming met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.  Het is echter belangrijk om er rekening mee te houden dat we in bepaalde gevallen uw verzoek niet kunnen verwerken of het gebruik ervan niet onmiddellijk kunnen beëindigen, omdat we mogelijk vanwege een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken.  Als u uw toestemming wilt intrekken, moet u uw verzoek naar het volgende e-mailadres sturen: dataprivacy@allegion.com.

Afmelden voor cookies. Raadpleeg het gedeelte ‘Cookies en trackingtechnologieën’ van deze privacyverklaring en ons cookiebeleid voor meer informatie over het blokkeren of uitschakelen van cookies.

Aanmelden voor marketingcommunicatie. We kunnen u vragen om u aan te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie als uw expliciete toestemming hiervoor is vereist volgens de toepasselijke wetgeving. Deze aanmelding kan bijvoorbeeld worden verkregen via expliciete toestemming bij het indienen van een formulier of via het bijwonen van of interacties op beurzen en tijdens persoonlijk marktonderzoek.  Als uw toestemming niet is vereist onder de toepasselijke wetgeving, vragen we uw toestemming niet, maar u hebt altijd het recht om u af te melden zoals hieronder uiteengezet.

Afmelden voor marketingcommunicatie. We kunnen u promotionele e-mailberichten sturen als u vraagt informatie van ons te ontvangen. U kunt vragen om geen promotionele e-mailberichten meer te ontvangen door de link in de e-mail te volgen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van e-mailmarketingberichten van ons, we mogelijk met u blijven communiceren voor andere doeleinden (bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen of voor dienstengerelateerde doeleinden). U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen via de postadressen die staan in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

12. Uw rechten uitoefenen

U kunt een verzoek indienen met betrekking tot de rechten van een betrokkene door te klikken op de knop ‘DSR indienen’ aan het eind van dit privacybeleid en het bijbehorende formulier in te dienen of door ons een e-mail met uw verzoek te sturen via dataprivacy@allegion.com.  Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, nemen we contact met u op om uw identiteit (bijvoorbeeld via het e-mailadres dat u eerder aan ons hebt verstrekt) en het land waar u woont te verifiëren.  U hebt mogelijk het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, een verzoek in te dienen via een gevolmachtigde agent. Als u een gevolmachtigde agent wilt aanwijzen om uw rechten en keuzes namens u uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar dataprivacy@allegion.com.  Allegion zal binnen een redelijke termijn, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, op uw verzoeken reageren, tenzij u schriftelijk anders van ons hoort.  Er zijn geen kosten verbonden aan het verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, maar we kunnen u vragen om redelijke kosten te betalen om u toegang te verlenen, bijvoorbeeld kosten voor fotokopieën of portokosten.  Er zijn omstandigheden waarin we niet verplicht zijn om u toegang te geven tot uw persoonsgegevens of om deze te verwijderen.  We ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we van u hebben, nauwkeurig, actueel en volledig blijven.

Verenigde Staten

Inwoners van Californië kunnen bovendien verzoeken indienen om hun rechten onder de California Consumer Privacy Act uit te oefenen door ons te bellen op 1-877-671-7011.  Inwoners van Californië kunnen ook een lijst opvragen van bepaalde derden aan wie we bepaalde persoonsgegevens hebben verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden. U kunt één aanvraag per kalenderjaar doen. Geef in uw verzoek aan dat u een inwoner van Californië bent en geef een actueel adres in Californië op voor het antwoord. U kunt deze informatie schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte ‘Contact’.  Wacht tot dertig (30) dagen voor een reactie.

Mexico

Inwoners van Mexico kunnen de ARCO-rechten (toegang, rectificatie, annulering en verzet) die zijn uiteengezet in de Mexicaanse federale wet inzake de bescherming van persoonlijke gegevens in het bezit van particuliere partijen (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), alleen uitoefenen wanneer de Mexicaanse federale wet inzake de bescherming van persoonsgegevens in het bezit van particuliere partijen van toepassing is.

In het geval dat u een ARCO-recht uitoefent, moet u een verzoek indienen dat minimaal de volgende informatie bevat: (i) volledige naam en e-mailadres of woonadres om u te informeren over het antwoord op uw verzoek, (ii) de documenten waaruit uw identiteit blijkt of eventueel uw juridische vertegenwoordiging, (iii) een duidelijke beschrijving van de persoonsgegevens waarvoor u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen en (iv) elk ander element of document dat het vinden van de persoonsgegevens vergemakkelijkt. Uw verzoek wordt binnen de wettelijk toegestane termijn beantwoord en als het wordt ingewilligd, informeren wij u via het e-mailadres of adres dat u ons voor deze doeleinden hebt verstrekt.

Als uw verzoek wordt ingewilligd, informeren we u binnen de volgende 20 (twintig) werkdagen via e-mail of schriftelijk indien, maar indien nodig mag aanvullende informatie worden aangevraagd. Als uw verzoek wordt ingewilligd, beantwoorden we uw verzoek binnen een termijn van 15 (vijftien) werkdagen na de vorige termijn.

13. Internationale overdrachten en buitenlandse opslag van persoonsgegevens

We kunnen gegevens, inclusief persoonsgegevens, gebruiken, openbaarmaken, verwerken, overdragen of opslaan buiten het land waarin deze zijn verzameld, zoals de Verenigde Staten en andere landen, die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming voor persoonsgegevens garanderen als het land waar u woont.

Daarnaast zijn er situaties waarin persoonsgegevens worden overgedragen aan externe dienstverleners (in de Verenigde Staten en/of andere landen, inclusief landen waar Allegion actief is of kantoren heeft) om diensten te kunnen verlenen aan Allegion, zoals betalingsverwerking, webhosting en andere wettelijk vereiste diensten. Allegion maakt gebruik van externe dienstverleners om persoonsgegevens te verwerken voor dienstengerelateerde en administratieve doeleinden. Dergelijke dienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten en andere locaties waar Allegion zakendoet. Wanneer Allegion een ander bedrijf inhuurt om een dergelijke functie uit te voeren, is deze derde verplicht om de persoonsgegevens te beschermen en is deze derde niet gemachtigd om de persoonsgegevens voor enig ander doeleinde te gebruiken dan om de beoogde functie uit te voeren.

De landen waarin we uw gegevens kunnen gebruiken, openbaarmaken, verwerken, overdragen of opslaan, zijn waarschijnlijk Australië, België, Canada, Chili, China, Colombia, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, India, Italië, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Panama, Polen, Rusland, Singapore, Spanje, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland en Zuid-Korea.

Persoonsgegevens van inwoners van de EU worden alleen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte overgedragen als aan de andere voorwaarden voor een dergelijke overdracht onder de AVG is voldaan (gepaste waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld ondertekening van EU-modelcontractbepalingen met de dienstverlener(s) in overeenstemming met artikel 46 (2) c) van de AVG). Neem contact met ons op om een kopie van onze gepaste waarborgen aan te vragen.

Persoonsgegevens van Chinese burgers worden alleen buiten China overgedragen als Allegion heeft voldaan aan haar verplichtingen onder de Chinese wetgeving (bijvoorbeeld het ondertekenen van een modelcontract met de ontvangers buiten China). Allegion neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat de ontvangers van uw persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau bieden als vereist door de Chinese wetgeving.

14. Verwerkingsverantwoordelijken

Hier vindt u de recentste lijst met huidige verwerkingsverantwoordelijken per merk en entiteit van Allegion.

15. Wijzigingen aan dit beleid

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer deze regelmatig. We plaatsen eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring ook op de Applicaties. Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring die een wezenlijke invloed hebben op onze praktijken met betrekking tot de persoonsgegevens die we eerder van u hebben verzameld, proberen we u van tevoren op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging door deze op de Applicaties te benadrukken of u te e-mailen. Als u onze Applicaties of de gerelateerde applicaties of diensten blijft gebruiken of als u verdere gegevens verstrekt na de wijziging in deze privacyverklaring, betekent dit dat u onze herziene privacyverklaring accepteert. U kunt een kopie van onze huidige privacyverklaring verkrijgen door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte ‘Contact’.

16. Contact

Zolang u een zakelijke relatie met ons hebt, bent u verantwoordelijk voor de actualiteit van al uw gegevens.  U kunt op elk moment contact opnemen met de privacyfunctionaris om informatie op te vragen over de behandeling van uw gegevens op het volgende e-mailadres: dataprivacy@allegion.com.  Bovendien wordt u aangemoedigd om contact met ons op te nemen via dataprivacy@allegion.com als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of de persoonsgegevens die we van u hebben, als u hulp nodig hebt bij het beheren van uw keuzes of als u andere vragen, opmerkingen of klachten over gegevensprivacy hebt met betrekking tot onze privacypraktijken. De berichten die u naar ons verzendt, worden overgedragen naar en beoordeeld in de Verenigde Staten.