Gebruiksvoorwaarden van onze websites:

Welkom op een Allegion-website.  Allegion onderhoudt haar Websites (zoals hierin gedefinieerd) voor doeleinden inzake algemene promotie, investeerdersrelaties en openbare informatie.  De volgende gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van alle aan Allegion gelieerde merkwebsites die zijn gekoppeld aan of worden beheerd door Allegion, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen over de hele wereld die deze Voorwaarden weergeven of ernaar linken (elk aangeduid als een ‘Website’ en gezamenlijk de ‘Websites’).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door – DOOR DE WEBSITES TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, MAG U DE WEBSITES NIET GEBRUIKEN.

Tenzij de context anders aangeeft, zoals gebruikt in deze Voorwaarden, zijn alle teksten, documenten, foto’s, afbeeldingen, beeldmaterialen, foto’s, logo’s, emblemen, ontwerpen, lay-outs, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, auteursrechtelijk beschermde materialen, audio- en videopresentaties en andere informatie die door ons op of via de Websites wordt verstrekt (gezamenlijk ‘Inhoud’), inclusief de gebruikers-/ visuele interfaces en de selectie, coördinatie, expressie, esthetiek en rangschikking van dergelijke Inhoud, eigendom zijn van, worden beheerd door of in licentie zijn gegeven door of aan Allegion, en worden beschermd door handelsimago-, auteursrecht-, patent- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie, en u erkent dat deze rechten geldig en afdwingbaar zijn.

Wijzigingen aan de websites of voorwaarden

We kunnen elke Website op elk moment wijzigen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting jegens u. Tevens kunnen we deze Voorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting en als u een Website blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen.  We kunnen op elk moment en zonder aansprakelijkheid een Website geheel of gedeeltelijk wijzigen of beëindigen (inclusief toegang tot de Website via links van derden) of mogelijkheden bieden aan sommige of alle gebruikers van de Website.

Privacy

Het privacybeleid van Allegion is van toepassing op het gebruik van de Websites en de voorwaarden van het privacybeleid maken door deze verwijzing deel uit van deze Voorwaarden.  Ter referentie kunt u hier het privacybeleid van Allegion raadplegen. Door de Websites te gebruiken erkent en accepteert u bovendien dat overdrachten via internet nooit volledig privé of veilig zijn.  Als zodanig begrijpt u dat alle berichten of informatie die u naar een van de Websites verzendt, door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale kennisgeving is dat een bepaalde overdracht (bijv. contactgegevens, creditcardinformatie, enz.) is versleuteld.

Intellectueel eigendom

De Websites zijn eigendom van en worden beheerd door Allegion in samenwerking met anderen op grond van contractuele afspraken, en de Inhoud en alle intellectuele eigendommen en andere rechten die daarmee verband houden, zijn en blijven eigendom van Allegion en haar licentiegevers en leveranciers.  Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in het onderstaande gedeelte ‘Gebruik van de Websites’ of anderszins vooraf schriftelijk geautoriseerd door Allegion, stemt u ermee in om geen afgeleide werken te reproduceren, te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of te maken op basis van (ofwel geheel of gedeeltelijk) alle of een deel van de Websites of enig materiaal dat via de Websites beschikbaar wordt gesteld.

De handelsnamen, handelsmerken en servicemerken die eigendom zijn van Allegion, al dan niet gedeponeerd, mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet van ons is, op een manier die verwarring kan veroorzaken.  Niets op de Websites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om de handelsnamen, handelsmerken of servicemerken van Allegion of onze externe licentiegever te gebruiken zonder respectievelijk onze of hun uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Accounts en beveiliging

Voor sommige delen van de Websites of bepaalde functies of diensten die op of via de Websites worden aangeboden, moet u zich mogelijk registreren voor een account.  Als en wanneer u zich registreert bij een van de Websites, gaat u ermee akkoord om: (I) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het toepasselijke registratieformulier (bijv. naam, e-mailadres, enz.) en (II) uw informatie bij te houden en bij te werken om deze accuraat, actueel en volledig te houden.  U erkent dat, als door u verstrekte informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, Allegion zich het recht voorbehoudt om uw gebruik van een of meer Websites te beëindigen.

Als onderdeel van het registratieproces wordt u mogelijk gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.  We kunnen weigeren om u een gebruikersnaam te verlenen die de identiteit van iemand anders nabootst, illegaal is of kan zijn, beschermd is of kan worden door handelsmerk- of andere eigendomsrechten, vulgair of anderszins aanstootgevend is, of verwarring kan veroorzaken, zoals uitsluitend naar ons eigen goeddunken bepaald.  U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat ermee akkoord uw gebruik van of toegang tot een van de Websites niet over te dragen aan of door te verkopen aan derden.  U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd (inclusief forumberichten, aankopen, enz.), al dan niet geautoriseerd door u.  U stemt ermee in Allegion onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging.

Gebruik van de websites

Behoudens uw naleving van deze Voorwaarden en uw overeenkomst om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en alleen zolang u toestemming hebt van Allegion, kunt u de Websites en hun respectievelijke Inhoud openen en gebruiken.  Hierbij is het volgende niet toegestaan:

 • De beveiliging van de Websites of de ondersteunende infrastructuur ervan schenden of proberen te schenden om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel of enige functie van de Websites, of andere systemen of netwerken die zijn verbonden met de Websites of ondersteunende infrastructuur, of tot een van de diensten die op of via de Websites worden aangeboden, door middel van hacken of andere onwettige middelen;
 • Het gebruik van de Websites door andere bezoekers of leden beperken of verhinderen, inclusief maar niet beperkt tot door middel van ‘hacken’ of het beschadigen van enig deel van de Websites;
 • De Websites of enige Inhoud gebruiken voor enig doel dat frauduleus of onwettig is of anderszins verboden is onder deze Voorwaarden, of om de uitvoering van enige illegale of activiteit te verzoeken, of een andere activiteit die inbreuk maakt op de rechten van Allegion of anderen;
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Allegion; uw band met een persoon of entiteit in verband met de Websites valselijk vermelden of anderszins verkeerd voorstellen; of uitdrukken of impliceren dat enige uitspraken die u doet door Allegion worden onderschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allegion;
 • Zich bezighouden met enige actie die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt van de infrastructuur van de Websites of de systemen of netwerken van Allegion, of systemen of netwerken die zijn verbonden met de Websites of met Allegion, inclusief maar niet beperkt tot spammen of overstromingen;
 • Het systematisch downloaden en/of opslaan van enige Inhoud van de Website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Allegion;
 • Het gebruik van een dieplink, pagina-scrape, robot, spider of andere automatische zoek-/ophaaltoepassing voor sites, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces, om toegang te krijgen tot alle of een deel van de Websites of enige Inhoud, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de Websites en/of Inhoud reproduceren of omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gemaakt via de Websites.  Niettegenstaande het voorgaande verleent Allegion de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de Websites te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover nodig voor het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indices van het materiaal, maar niet voor caches of archieven van dergelijke materialen.  Allegion behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in te trekken en dergelijke activiteiten in het algemeen of in specifieke gevallen te blokkeren;
 • De kwetsbaarheid van de Websites of enige met de Websites verbonden netwerken onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de Websites of enige met de Websites verbonden netwerk schenden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Allegion;
 • Een reverse lookup uitvoeren of informatie over een andere gebruiker of bezoeker van de Websites, of een andere klant van Allegion, inclusief een Allegion-account waarvan u geen eigenaar bent, traceren of proberen te traceren naar de bron, of de Websites of enige dienst of informatie die beschikbaar wordt gesteld of aangeboden door of via de Websites exploiteren, op enigerlei wijze waarbij het doel is om informatie te onthullen, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals voorzien door de Websites;
 • De Websites gebruiken voor misbruik of om te belasteren, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot de privacyrechten of publiciteitsrechten van anderen, of om informatie over bezoekers of leden van Websites op te halen of te verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming; of
 • Anderszins de werking verstoren of hinderen van de Website of de servers of netwerken die worden gebruikt om de Websites beschikbaar te maken; of enige vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van dergelijke netwerken schenden.

Disclaimers

ALLEGION GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INHOUD OF WERKING VAN DE WEBSITES.  ALLEGION BELOOFT NIET DAT DE WEBSITES OF ENIGE INHOUD, SERVICE OF FUNCTIE VAN DE WEBSITES FOUTLOOS OF ZONDER ONDERBREKINGEN ZULLEN ZIJN, OF DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES SPECIFIEKE RESULTATEN ZAL OPLEVEREN.  DE WEBSITES EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD ‘ZOALS DEZE IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, EN ALLEGION IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK ERVAN. 

ALLEGION KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOADT VAN DE WEBSITES VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF BESMETTING OF DESTRUCTIEVE FUNCTIES.  U BEZOEKT EN GEBRUIKT DE WEBSITES OP EIGEN RISICO.  U BENT OOK VERANTWOORDELIJK VOOR HET NEMEN VAN ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN OM TE VERZEKEREN DAT AL HET MATERIAAL DAT U VIA DE WEBSITES VERKRIJGT, VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE DESTRUCTIEVE WERKINGEN.

De bovenstaande disclaimer is van toepassing op enig(e) schade, aansprakelijkheid of letsel veroorzaakt door een verkeerde werking, fout, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, communicatielijnstoring, diefstal of vernietiging of ongeautoriseerde toegang, wijziging of gebruik, hetzij voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak.

Allegion behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving het volgende te doen: (i) de werking van of toegang tot de Websites of enig deel van de Websites om welke reden dan ook te wijzigen, opschorten of beëindigen; (ii) de Websites, of enig deel van de Websites, en eventuele toepasselijke beleidsregels of voorwaarden aante passen of te wijzigen; en (iii) de werking van de Websites, of enig deel van de Websites, indien nodig te onderbreken om routinematig of niet-routinematig onderhoud, foutcorrectie of andere wijzigingen uit te voeren.

Beperking van de aansprakelijkheid

ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN DOET ALLEGION VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN INHOUD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: (I) GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (INCLUSIEF GESCHIKTHEID VAN DE WEBSITES VOOR UW BEHOEFTEN OF VEREISTEN OF DIE VAN ENIGE ANDERE PERSOON); (II) GARANTIES TEGEN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN OF EIGENDOMSRECHTEN, (III) GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, CORRECTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD OF SOFTWARE, (IV) GARANTIES MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITES (INCLUSIEF VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, VIRUSSEN, DEFECTEN OF WEGLATINGEN); (V) GARANTIES DIE ANDERSZINS GERELATEERD ZIJN AAN PRESTATIES, FALEN OF ANDERE HANDELINGEN OF WEGLATINGEN DOOR ONS OF EEN DERDE PARTIJ; EN (VI) GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET CONTACT, DE UITVOERING OF HET HANDELSGEBRUIK.  UW ENIGE MIDDEL TEGEN ALLEGION BIJ ONTEVREDENHEID MET DE WEBSITES OF ENIGE INHOUD IS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF DERGELIJKE INHOUD STOP TE ZETTEN.  DEZE BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN IS ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Allegion, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, rechtsopvolgers, werknemers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (inclusief advocaatkosten) tegen Allegion door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Website.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware en de Verenigde Staten van Amerika, zonder verwijzing naar enige rechtskeuze onder de wet van Indiana. U stemt ermee in dat enige actie bij wet of in billijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of die betrekking heeft op uw gebruik van deze Websites, alleen wordt ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in Delaware en u gaat ermee akkoord om zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met betrekking tot het procederen over een dergelijke actie, en om afstand te doen van eventuele bezwaren op het gebied van jurisdictie, locatie of ongeschiktheid tegen dergelijke rechtbanken.

De voorgaande bepaling met betrekking tot de locatie is niet van toepassing als u een consument bent die in de Europese Unie is gevestigd. Als u een consument bent die in de Europese Unie is gevestigd, kunt u een claim indienen bij de rechtbanken van het land waar u woont. Alle claims onder deze gebruiksvoorwaarden moeten worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak zich voordoet, anders wordt een dergelijke claim of oorzaak uitgesloten. Claims die worden ingediend onder de afzonderlijke aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten zijn niet onderhevig aan deze beperking. Er kan geen vergoeding worden gevraagd of ontvangen voor andere schade dan contante uitgaven, behalve dat de winnende partij recht heeft op kosten en advocaatkosten. In het geval van enige controverses of geschillen tussen Allegion en u die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website, proberen de partijen een dergelijk geschil onmiddellijk en te goeder trouw op te lossen. Als we een dergelijk geschil niet binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig (30) dagen) kunnen oplossen, kan elke partij een dergelijk(e) controverse of geschil voorleggen aan bemiddeling. Als het geschil niet kan worden opgelost met bemiddeling, staat het de partijen vrij om elk recht of rechtsmiddel uit te oefenen waarover zij onder de toepasselijke wetgeving beschikken.

Ongeldig waar verboden

Allegion beheert en exploiteert de Websites vanuit de Verenigde Staten en op verschillende andere locaties buiten de Verenigde Staten waar Allegion zakendoet.  Hoewel de Websites wereldwijd toegankelijk zijn, zijn niet alle functies, producten of diensten die via of op elke Website worden besproken, genoemd of aangeboden, beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik in alle regio’s.  Allegion behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de levering en hoeveelheid van een functie, product of dienst te beperken tot een persoon of geografisch gebied. Elke aanbieding voor een functie, product of dienst op een van de Websites is ongeldig waar verboden.  Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot een van de Websites, doet u dit op eigen initiatief en bent u als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetten.

Schending van deze voorwaarden

Allegion kan alle informatie die Allegion over u heeft (inclusief uw identiteit) vrijgeven als wordt vastgesteld dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Websites, of om iemand te identificeren, contact op te nemen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die (al dan niet opzettelijk) letsel kan veroorzaken aan of kan interfereren met de rechten of eigendommen van Allegion, of de rechten of eigendommen van bezoekers aan of gebruikers van de Websites.

Allegion behoudt zich het recht voor om alle beschikbare middelen bij wet of in billijkheid te zoeken voor schendingen van deze Voorwaarden, inclusief opschorting of blokkering van uw toegang tot een of alle Websites.  Het nalaten van Allegion om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of van de wettelijke of billijke rechten van Allegion.  U stemt ermee in om Allegion en haar bestuurders en werknemers te verdedigen en te vrijwaren tegen alle schade, claims, aansprakelijkheden en kosten die direct of indirect voortvloeien uit (i) uw schending van deze Voorwaarden of uw gebruik van de Websites; (ii) elke bewering dat materiaal dat u aan Allegion verstrekt of naar de Websites verzendt, inbreuk maakt op of anderszins in strijd is met het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of ander intellectueel eigendom of andere rechten van een derde partij; en/of (iii) uw activiteiten in verband met de Websites.

U gaat ermee akkoord dat Allegion, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot een van de Websites kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot een van de Websites kan blokkeren als wordt vastgesteld dat u deze Voorwaarden of andere overeenkomsten of richtlijnen hebt geschonden die mogelijk verband houden met uw gebruik van de Websites. U gaat er ook mee akkoord dat elke schending door u van deze Voorwaarden een onwettige en oneerlijke zakelijke praktijk vormt en onherstelbare schade toebrengt aan Allegion, waarvoor geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat Allegion enige opgelegde of billijke vergoeding verkrijgt die Allegion noodzakelijk of passend acht in dergelijke omstandigheden. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Allegion bij wet of in billijkheid kan hebben.

Claims wegens inbreuk op auteursrechten (DMCA)

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de ‘DMCA’) biedt verhaalsmogelijkheden voor auteursrechteigenaren die van mening zijn dat materiaal dat op internet verschijnt inbreuk maakt op hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving.  Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door Allegion wordt gehost, inbreuk maakt op uw auteursrecht (bijvoorbeeld Inhoud die wordt gebruikt voor marketingdoeleinden), kunt u (of uw vertegenwoordiger) Allegion een kennisgeving sturen met het verzoek om het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren.  De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (i) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; (ii) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden (of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Websites onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken); (iii) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Allegion in staat te stellen het materiaal op de Websites te lokaliseren; (iv) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (v) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en (vi) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.

Een dergelijke schriftelijke kennisgeving moet worden gestuurd naar:

Schlage
Attn: General Counsel
11819 N. Pennsylvania St.
Carmel, IN 46032

Overige

Als een van de bepalingen van deze Voorwaarden door een rechtbank of een ander gerecht met competente jurisdictie nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, worden dergelijke bepalingen beperkt of geëlimineerd tot de minimaal noodzakelijke mate en vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van deze Voorwaarden het best vertegenwoordigt, zodat deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.  Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Allegion met betrekking tot uw gebruik van de Websites, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder tussen u en Allegion bestonden met betrekking tot dergelijk gebruik, worden hierbij vervangen en geannuleerd.

Deze Voorwaarden vormen geen en zullen niet worden geïnterpreteerd als een partnerschap, samenwerkingsverband, werkgever-werknemerrelatie, agentschap of franchisegever-franchisenemerrelatie tussen u en Allegion.

Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd om rechten of rechtsmiddelen toe te kennen aan derden.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Auteursrecht © 2021 Allegion PLC. Alle rechten voorbehouden.

Bijgewerkt door de juridische afdeling van Allegion op 31 maart 2021